Bones pràctiques de qualitat de centres residencials d'infància i adolescència
CONSELL
FEIAB

Sortides esportives i de temps lliure Norai (AMES). 2011

NOM DE LA MILLORA O INNOVACIÓ /
Sortides esportives i de temps lliure

ÀREA /
Oci i temps lliure

CENTRE RESIDENCIAL /
Centre de primera acollida NORAI (AMES)

RESPONSABLE DE LA MILLORA (IMPULSOR) /
Bartomeu Puigserver (Integrador Social)

DIRECTOR/COORDINADOR QUE AVALA LA PROPOSTA /
Pilar Díaz Jorge

TREBALLADORS QUE HI HAN PARTICIPAT /
L’Integrador Social que fa les sortides amb els menors, ocasionalment un dels educadors de torn. L’Integrador duu a terme la sortida amb els menors i, prèviament la programa, es posa en contacte amb el recurs a visitar i treballa la sortida en funció a l’aconseguiment dels objectius a treballar. Transversalment, al llarg de cada sortida, també es treballen objectius propis del PEI de cada menor.

USUARIS QUE HI HAN PARTICIPAT /
88 usuaris entre 13 i 17 anys. Sexe: 45 masculí, 43 femení.

PROBLEMA AL QUAL S’HA POSAT SOLUCIÓ /
L’equip educatiu va detectar que els joves usuaris del centre no disposaven de cap mena d’hàbits ni quant a la realització d’esports, ni tampoc quant a la realització d’activitats de temps lliure educatiu i/o de caire cultural. Es va fer una proposta d’optar per una utilització de l’oci de manera saludable, oferint als menors alternatives a l’oci de consum.

OBJECTIUS

1. CONTRIBUIR A QUE ELS MENORS TENGUIN UNA VIDA SALUDABLE

MÈTODE //   Programant la realització de diferents tipus d’esport durant les sortides.

TEMPS //   Dues vegades per setmana (un total de 6 hores per setmana).

RESULTATS PREVISTOS //   Bona acceptació dels menors de les activitats esportives proposades.

RESULTATS OBTINGUTS //   Participació activa dels menors en les activitats esportives programades.

2. CONÈIXER ELS RECURSOS ESPORTIUS GRATUÏTS DE PALMA

MÈTODE //   Variant de lloc on es practica l’esport.

TEMPS //   Dues vegades per setmana.

RESULTATS PREVISTOS //   Donar a conèixer als joves llocs on poder practicar esport de manera gratuïta.

RESULTATS OBTINGUTS //   Els menors han conegut el ventall existent de possibilitats de fer esport gratuïtament.

3. REALITZAR SORTIDES DE CAIRE LÚDIC EDUCATIU A RECURSOS DE LA CIUTAT.

MÈTODE //   Cercant recursos a l’abast dels joves i ciutadans de Palma,programant sortides als esmentats recursos i duent a terme avaluacions participatives de cada sortida.

TEMPS //   Una vegada per setmana (3 hores setmanals).

RESULTATS PREVISTOS //   Oferir als joves el coneixement de recursos al seu abast, integrats en diferents àmbits (museus, estament oficials, recursos per a joves, activitats ofertes pel públic en general...).

RESULTATS OBTINGUTS //   Els menors han conegut un ample ventall de possibilitats de duu a terme activitats alternatives al que ells estan acostumats a fer al llarg del seu temps d’oci.

4. IMPLICAR ALS MENORS EN L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS.

MÈTODE //   A les assemblees ordinàries o extraordinàries del centre els menors fan demandes i propostes d’activitats, horaris de les mateixes...

TEMPS //   Una vegada per setmana /trimestralment.

RESULTATS PREVISTOS //   Que les activitats responguin als interessos dels menors.

RESULTATS OBTINGUTS //   Participació activa dels joves a les assembles referit al temps lliure organitzat pel centre.Desenvolupament de la Millora (com s’han duit a terme les accions prèviament planificades i quines evidències hi ha)

Trimestralment es fa una assemblea on s’explica com es duu a terme el temps lliure i les activitats, organitzades des del centre, ja els menors gaudeixen segons la fase de les seves sortides personals i familiars.

A l’assemblea extraordinària se’ls hi demana als menors els tipus d’activitats esportives i les sortides que els agradaria realitzar per tal d’implicar-los en el procés i que el que es faci respongui a les seves inquietuds i necessitats.

A les assemblees ordinàries setmanals també es tracta el tema de manera puntual, i se recullen suggeriments i queixes respecte el temps lliure organitzat pel centre per tal d’anar tenint un feed-back constant del parer dels usuaris respecte al projecte.

A les sortides esportives es procedeix de la següent manera:

L’horari es de 17h a les 20h i, qualque vegada, s’adapta a l’horari d’alguna activitat concreta.

Els dies d’activitat esportiva són els dimarts i dijous; els divendres es fa la sortida lúdico cultural.

Hi ha un quadrant anomenat “sortides esportives i lleure”, on els menors apunten el seu nom. Alternativament els joves trien el lloc i l’esport a fer.

A la graella de escalfament S’apunta el seu nom i a la del joc, el nom del joc i/o esport que volen practicar, el menor es l’encarregat d’ajudar a preparar el berenar i les begudes amb els educadors de torn, i de repartir els mateixos, també es l’encarregat de explicar, dirigir i posar les normes del joc, esport etc...

S’arriba al lloc a peu, o amb el vehicle del centre, depenent de la distància. La duració del joc triat pel menor sol esser d’ uns 60min. És fa un petit descans, el berena, i a continuació, els menors lliurament juguen al que volen, s’organitzen ells mateixos fins l’hora de partir cap al centre. Es procura arribar devers les 20, ja que desprès s’han de dutxar.

A final de trimestre se fa una assemblea, es revisen les activitats, i es demanen suggeriments pel proper trimestre.

Es fan les modificacions segons les demandes dels menors.

Es va fer avaluació a final del trimestre.

Trimestralment degut al canvi d’usuaris es segueix amb la mateixa dinàmica.

Sortides lúdiques i culturals

Es duu a terme una programació mensual partint del que els joves han demanat i aprofitant tots els recursos gratuïts de la ciutat. Es fan activitats i tallers a com per exemple exposicions puntuals, activitats educatives, visites a llocs important de la ciutat (La Seu, Banys Àrabs, Consell de Mallorca, Firetes...),passejades en bicicleta, passejades a peu pel centre històric de Palma, etc.

Pel desenvolupament de l’activitat, normalment, se surt del centre a les 17’00h. i es torna a les 20’00h, encara que si cal modificar l’horari no hi ha cap problema.

Comprovació/Control (explicació i anàlisis dels resultats obtinguts amb els indicadors)

Núm. d’usuaris que han participat a l’activitat.

Han participat un 85% dels usuaris totals del centre. El 15% restant no ha participat, ja que el seu horari de formació reglada, coincidia amb el de les nostres sortides.

Satisfacció dels mateixos.

Del 85% d’usuaris un 80% valora en positiu les sortides esportives i un 5% les lúdiques culturals.

Nº d’activitats lúdic culturals ofertes

Activitats lúdic culturals oferides de setembre -desembre. El nombre total d’activitats lúdic culturals han estat de 20, s’han aprofitat les vacances escolar per tal de fer aquest tipus de sortides en un horari diferent, cosa què s’ha valorat molt positivament per la quantitat de recursos a l’abast del centre i la qualitat del mateixos. El grau de satisfacció dels usuaris ha estat alt.

Activitats lúdic culturals oferides de gener a abril.

El nombre total d’activitats lúdic culturals ha estat de 10, durant aquests mesos hem tingut algunes activitats molt interessants, com un petit curs de protocol, i una visita a un exposició sobre correfocs, amb un al grau de satisfacció del usuaris.

Grau de satisfacció en general.

El grau de satisfacció dels usuaris femenins ha estat més alt, ja que els hi ha agradat més veure una exposició que fer esport. Els grau de satisfacció dels usuaris masculins ha estat mes baix, ja que prefereixen fer l’esport, abans que una visita cultural.

Aprenentatge (explicació de la repercussió de la millora en la feina del dia a dia)

Segons l’observació per part nostra, fer aquest tipus de sortides aporta a l’usuari unes d’eines i un coneixement d’uns recursos al hora d’organitzar el seu propi temps lliure.

Dedicant unes hores setmanalment a l’esport hem notat una disminució de malalties amb comparació amb altres anys. El nivell d’ansietat general del centre ha baixat considerablement i , en alguns casos particulars s’ha notat molt aquesta disminució d’ansietat.

Ajuda a millorar la relació entre els usuaris del centre, ja que entre ells s’ajuden a organitzar les sortides.

Millora el vincle entre ells, ja que de vegades comparteixen gust pel mateix l’esport.

Ajuda a fer una bona acollida als usuaris nouvinguts, ja que es van integrant de manera progressiva en la dinàmica del centre i el fet de compartir espais alternatius amb els joves residents, que no siguin les activitats de la vida diària, fa que es relaxin tensions i vagin sorgint vincles i afectes tant amb els companys com amb l’Integrador.

Durant els mesos de febrer i març ens ha costat duu a terme les sortides ja que el grup d’usuaris tenien una actitud passiva davant gairebé totes les activitats organitzades des del centre, la qual cosa s’ha anat reconduït mitjançant els mecanismes propis establerts per l’equip educatiu.

També voldríem destacar que es va dur a terme un taller de construcció de material per un joc esportiu, a un espai cedit per un Casal de Joves, el qual va ser molt positiu, tant per conèixer el recurs, com per conèixer certs aspectes creatius, de manipulació de material, etc... dels nostres usuaris. (Aquesta activitat va ser organitzada per l’alumna en pràctiques d’Integració Social).

Bones pràctiques de qualitat de centres residencials d'infància i adolescència
FEIAB
CONSELL